Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα
Ταχ. Κώδικας: 332 00
Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους
Τηλέφωνο: 2265032279
FAX: 2265034679
E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com

Ιτέα, 10.12.2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1515

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας μετά από την 91/2020 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΩΩΧΟΡ0Θ-Δ3Κ), που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.: 235511/ 10-12-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω0ΒΧΟΡ10-ΜΙ6), προτίθεται να προβεί στη διάθεση πίστωσης για προμήθεια ειδών εξοπλισμού παραλιών και πλαζ εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ιτέας.

Περιεχόμενο Εργασίας/Προμήθειας- Σύμβασης:

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού παραλιών και πλαζ, με απαιτούμενα τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ομπρέλες Θαλάσσης: Ψάθινη ομπρέλα από καλάμι, διαμέτρου Φ>220 εκ., 3 δεσίματα και 3 αντηρίδες στον πάσσαλο ύψους 3 μέτρων και διαμέτρου Φ. 8 εκ.

Καμπίνες Ακτής: Καμπίνα διαστάσεων 120×120 εκ. και ύψος 230 εκ. με σκελετό από κοιλοδοκούς 50x50x3 χιλ., γαλβανισμένο εν θερμώ και βαμμένο ηλεκτροστατικά RAL, εξωτερική επένδυση με κόντρα πλακέ θαλάσσης βαμμένο, δάπεδο τύπου deck από ξύλο ή PVC ή μικρά ανοξείδωτα υλικά (μεντεσέδες, βίδες, κρεμαστά, πόμολα κλπ.)

Ντουζιέρες: Ολικό ύψος 220 εκ.,

Διαστάσεις deck 80×80 εκ. από βοτσαλωτό δάπεδο,

Ντουζιέρα από καμπυλωμένη γαλβανιζέ σωλήνα διατομής Φ60

Κεφαλή ντους/ διακόπτης/ βρύση για τα πόδια επιχρωμιωμένος ορείχαλκος

Διαθέτει κεφαλή ντους

Εξέδρες: Μοναδιαίο στοιχείο με δύο έως τρεις κερκίδες, με μήκος 2 μ. Το πλάτος της κάθε κερκίδας είναι 80 εκ. και το ολικό πλάτος της εξέδρας είναι 2,05 μ. Το ύψος της κάθε κερκίδας είναι 40 εκ. και το ολικό ύψος της εξέδρας είναι από 0,80 έως 1,20 μ.

Παραδοτέα:

Σαράντα τρεις (43) ομπρέλες

Έξι (6) καμπίνες ακτής

Δεκατέσσερις (14) μονές και πέντε (5) διπλές ντουζιέρες

Δυο (2) εξέδρες με τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά.

Το κόστος των ανωτέρω προμηθειών εκτιμάται ότι ανέρχεται μέχρι του ποσού των (20.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ 24 %.

  1. Η προσφορά σας θα γίνει δεκτή έως και 14/12/2020 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Ιτέα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή με οποιονδήποτε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο τρόπο και θα αξιολογηθεί από τη Λιμενική Επιτροπή Ν. Φωκίδας.
  2. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των (20.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  3. Νόμιμες κρατήσεις κλπ,   βαρύνουν τον ανάδοχο εκτός του Φ.Π.Α. που θα καταβάλλει το Λιμενικό Ταμείο.
  4. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα προσκομίσει με το πέρας της εργασίας τιμολόγιο βάσει της συμφωνηθείσας αμοιβής για την προμήθεια των ως άνω αναφερόμενων. Για την εξόφλησή του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία (έγκριση πληρωμής τιμολογίου, έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής).
  5. Ο έλεγχος θα γίνεται από τη Λιμενική Επιτροπή, η οποία θα έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης των εργασιών, της αποπομπής και έκπτωσης του αναδόχου, χωρίς καμία αμοιβή ή  αποζημίωση του τελευταίου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 παρακαλούμε μαζί με την οικονομική προσφορά, να υποβάλλετε και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές εταιρείες (ΟΕ & ΕΕ) τους διαχειριστές και για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν. 4412/2016).

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχετε καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.

στ. Αντίγραφο από την αρμόδια ΔΟΥ της βεβαίωσης έναρξης εργασιών στην οποία να είναι εμφανές το αντικείμενο.

Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτούμενες εργασίες μπορείτε να πάρετε από την Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας.

Επικοινωνία μπορείτε να έχετε με το γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στο τηλέφωνο 2265032279 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης στο τηλέφωνο: 6973051216 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: limenikotameiofokidas@gmail.com

Καλείστε όπως εντός της ταχθείσης ημερομηνίας να καταθέσετε στην Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας την προσφορά σας.

Η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας
Αναγνωστάκου Σοφία