Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για ανάθεση προμήθειας έντεκα (11) φωτιστικών σωμάτων για τις ανάγκες ηλεκτροφωτισμού της εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα Ιτέας περιοχής Τροκαντερό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα
Ταχ. Κώδικας: 332 00
Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους
Τηλέφωνο: 2265032279
FAX: 2265034679
E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com

Ιτέα, 9.3.2023
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 231

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας μετά από την 05/2023 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 69ΔΧΟΡ0Θ-ΓΕΘ), που εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 16920/06-03-2023 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΩ3ΞΟΡ10-ΓΦΛ), προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας δώδεκα (12) φωτιστικών σωμάτων για τις ανάγκες ηλεκτροφωτισμού της εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ιτέας περιοχής Τροκαντερό.

Για την κάλυψη της δαπάνης της παραπάνω προμήθειας α) έχει εκδοθεί η υπ΄αριθ.πρωτ.:219/06-03-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 98ΠΒΟΡ0Θ-0ΟΩ) και ΑΔΑΜ: 23REQ012242337 β) επί της παραπάνω Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, με τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων πίστωσης με α/α 17.

Προδιαγραφές φωτιστικών: 

Μονόφωτη κολώνα φωτισμού χαλύβδινη γαλβανισμένη, με φανάρι χαλύβδινο κορυφής με πλακέτα LED ακροκιβώτιο, πορτάκι ακρυλικό και αγκύριο, βαμμένη σε χρώμα επιλογής (παρόμοια με αυτές που τοποθετήθηκαν στο αλιευτικό καταφύγιο) 

  1. Η προσφορά σας θα γίνει δεκτή έως και 20 Μαρτίου 2023 στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Ιτέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή με οποιονδήποτε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο τρόπο και θα αξιολογηθεί από τη Λιμενική Επιτροπή Ν. Φωκίδας.
  2. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των  (10.000,00) ευρώ με το Φ.Π.Α.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 74 παρακαλούμε μαζί με την οικονομική προσφορά, να υποβάλλετε και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας γγ) για συνεταιρισμούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμη εκπρόσωπο (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016).

β. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από το πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχε εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση το νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου.

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

δ. Φορολογική (για κάθε ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ) – Ασφαλιστική ενημερότητα

Για την απόδειξη εκπλήρωσης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων απαιτείται πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

  1. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..
  2. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ
  3. Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

ε. Υπεύθυνη δήλωση, περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ. 4 του Ν.4412/2016), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο του Ν.4782/2021).

στ. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχετε καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

ζ. Αντίγραφο από την αρμόδια ΔΟΥ της βεβαίωσης έναρξης εργασιών στην οποία να είναι εμφανές το αντικείμενο. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

 Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Επικοινωνία μπορείτε να έχετε με το γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στο τηλέφωνο 2265032279 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: limenikotameiofokidas@gmail.com 

Καλείστε όπως εντός της ταχθείσης ημερομηνίας να καταθέσετε στην Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας την προσφορά σας.

Η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας
Αναγνωστάκου Σοφία