Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για εκτέλεση εργασιών που θα πραγματοποιηθούν με χρήση γερανοφόρου οχήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα
Ταχ. Κώδικας: 332 00
Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους
Τηλέφωνο: 2265032279
FAX: 2265034679
E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com

Ιτέα, 3.6.2022
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 740

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας μετά από την 54/2022 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ρ6ΤΥΟΡ0Θ-Λ97)  που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.: 105988/ 03-06-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Ν4ΙΟΡ10-Κ84), προτίθεται να προβεί στη διάθεση πίστωσης για εκτέλεση εργασιών που θα πραγματοποιηθούν με χρήση γερανοφόρου οχήματος

Περιεχόμενο Εργασίας – Σύμβασης: 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με χρήση γερανοφόρου οχήματος είναι οι εξής: 

  1. Κοπή παλαιών και ξερών δένδρων λόγω επικινδυνότητας.
  2. Κλαδέματα δένδρων για τη διαμόρφωση ή ανανέωση της κόμης τους. Τα δένδρα που θα κλαδευτούν θα είναι όλα τα αναπτυγμένα που περιλαμβάνονται στη χερσαία ζώνη λιμένα Ιτέας. Οι οργανωμένες αυτές κλαδεύσεις είναι αναγκαίες να πραγματοποιηθούν για την ευρωστία των δένδρων, τον καλλωπισμό τους και την αποφυγή ρύπανσης αλλά και κινδύνου από ξερά τμήματά τους.
  3. Αλλαγές λαμπτήρων ψηλών φωτιστικών σωμάτων.
  4. Μεταφορές διαφόρων ογκωδών αντικειμένων καθώς και απομάκρυνση διαφόρων άχρηστων υλικών και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέση που επιτρέπεται.

Το κόστος των εργασιών εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει το ποσό των (6.800,00) ευρώ, με το ΦΠΑ.

Για την κάλυψη της δαπάνης για την ανάθεση των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν με χρήση γερανοφόρου οχήματος θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά η Λιμενική Επιτροπή.

  1. Η προσφορά σας θα γίνει δεκτή έως και 09/06/2022 στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Ιτέα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή με οποιονδήποτε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο τρόπο και θα αξιολογηθεί από τη Λιμενική Επιτροπή Ν. Φωκίδας.
  2. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των (6.800,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .
  3. Νόμιμες κρατήσεις κλπ,   βαρύνουν τον ανάδοχο εκτός του Φ.Π.Α. που θα καταβάλλει το Λιμενικό Ταμείο. 
  4. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα προσκομίσει με το πέρας της εργασίας τιμολόγιο βάσει της συμφωνηθείσας αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών των ως άνω αναφερόμενων. Για την εξόφλησή του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία (έγκριση πληρωμής τιμολογίου, έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής).
  5. Ο έλεγχος θα γίνεται από τη Λιμενική Επιτροπή, η οποία θα έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης των εργασιών, της αποπομπής και έκπτωσης του αναδόχου, χωρίς καμία αμοιβή ή αποζημίωση του τελευταίου.    

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 παρακαλούμε μαζί με την οικονομική προσφορά, να υποβάλλετε και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές εταιρείες (ΟΕ & ΕΕ) τους διαχειριστές και για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. 

β. Φορολογική ενημερότητα. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν. 4412/2016).

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016). 

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνεται, ότι δεν έχετε καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

στ. Αντίγραφο από την αρμόδια ΔΟΥ της βεβαίωσης έναρξης εργασιών στην οποία να είναι εμφανές το αντικείμενο. 

   Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτούμενες εργασίες μπορείτε να πάρετε από την Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας.

   Επικοινωνία μπορείτε να έχετε με το γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στο τηλέφωνο 2265032279 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: limenikotameiofokidas@gmail.com 

   Καλείστε όπως εντός της ταχθείσης ημερομηνίας να καταθέσετε στην Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας την προσφορά σας.

Η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας
Αναγνωστάκου Σοφία