Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ιτέα, 4/12/20

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &                                    Αριθμ.πρωτ.: 1479

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                       

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ                                                                                                                  

Ταχ/κή  Δ/νση : Ιτέα                                               

Ταχ.Κώδικας  : 332 00                         

Πληροφορίες  : Αικ. Χαραλάμπους          

Τηλέφωνο       : 2265032279                                             

FAX                  : 2265034679

email: limenikotameiofokidas@gmail.com      

              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας μετά από την 104/2020 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Y01OΡ0Θ-Π1Λ), που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.: 225723/ 30-11-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ψ2Υ3ΟΡ10-ΛΑ9), προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για παροχή υπηρεσιών Μηχανικού για την εργασία: Τακτοποίηση Ιδιοκτησιών που Τμήματά τους εμπεριέχονται στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ιτέας για τις περιοχές Αγκάλη και Μαϊάμι.

Περιγραφή Εργασίας:

Αφορά παροχή υπηρεσιών Μηχανικού για την ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΠΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΚΑΛΗ ΚΑΙ ΜΑΪΑΜΙ. Ειδικά για την περιοχή Μαϊάμι η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί και λόγω του επικείμενου έργου ανάπλασης με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η μη διεκπεραίωση αυτής κωλύει τη μελέτη αλλά και την έγκριση του έργου.

Παραδοτέα:

Τοπογραφικά Ιδιοκτησιών σε συνάρτηση με το Κτηματολόγιο και την υφιστάμενη κατάσταση στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ιτέας στα τμήματα Μαϊάμι και Αγκάλη.

Το κόστος των ανωτέρω εργασιών εκτιμάται ότι ανέρχεται μέχρι του ποσού των (8.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ 24 %.

  1. Η προσφορά σας θα γίνει δεκτή έως και 14/12/2020 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Ιτέα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή με οποιονδήποτε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο τρόπο και θα αξιολογηθεί από τη Λιμενική Επιτροπή Ν. Φωκίδας.
  2. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των (8.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  3. Νόμιμες κρατήσεις κλπ,   βαρύνουν τον ανάδοχο εκτός του Φ.Π.Α. που θα καταβάλλει το Λιμενικό Ταμείο.
  4. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα προσκομίσει με το πέρας της εργασίας τιμολόγιο βάσει της συμφωνηθείσας αμοιβής για την ανάθεση παροχής των ως άνω υπηρεσιών. Για την εξόφλησή του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία (έγκριση πληρωμής τιμολογίου, έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής).
  5. Ο έλεγχος θα γίνεται από τη Λιμενική Επιτροπή, η οποία θα έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης των εργασιών, της αποπομπής και έκπτωσης του αναδόχου, χωρίς καμία αμοιβή ή  αποζημίωση του τελευταίου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 παρακαλούμε μαζί με την οικονομική προσφορά, να υποβάλλετε και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές εταιρείες (ΟΕ & ΕΕ) τους διαχειριστές και για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν. 4412/2016).

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχετε καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.

στ. Αντίγραφο από την αρμόδια ΔΟΥ της βεβαίωσης έναρξης εργασιών στην οποία να είναι εμφανές το αντικείμενο.

Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτούμενες εργασίες μπορείτε να πάρετε από την Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας.

Επικοινωνία μπορείτε να έχετε με το γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στο τηλέφωνο 2265032279 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης στο τηλέφωνο: 6973051216 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: limenikotameiofokidas@gmail.com

Καλείστε όπως εντός της ταχθείσης ημερομηνίας να καταθέσετε στην Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας την προσφορά σας.

 

Η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου

Ν. Φωκίδας

Αναγνωστάκου Σοφία