Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Ιτέα,7/12/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &                                                                                               Αριθμ.πρωτ.:1498

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                         

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ                                                                                                                  

Ταχ/κή  Δ/νση : Ιτέα                                  

Ταχ.Κώδικας  : 332 00                         

Πληροφορίες  : Αικ. Χαραλάμπους          

Τηλέφωνο       : 2265032279                   

FAX                  : 2265034679

email: limenikotameiofokidas@gmail.com

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας μετά από την 90/2020 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΔΚ4ΟΡ0Θ-ΙΜΙ)  που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.: 231575/ 7-12-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΩΤΡΟΡ10-ΞΗΘ), προτίθεται να προβεί στη διάθεση πίστωσης για προμήθεια κάδων απορριμμάτων για όλη τη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ιτέας.

Περιεχόμενο Εργασίας- Σύμβασης:

Αφοράστην προμήθεια είκοσι τριών κάδων απορριμμάτων με απαιτούμενα τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Κάδος με εσωτερικό συμπαγές δοχείο

Στήριξη με βύσματα

Πάχος λαμαρίνας τουλάχιστον 2,5 mm

Γαλβάνισμα εν θερμώ και ηλεκτροστατική βαφή

Παραδοτέα:

Είκοσι τρεις (23) κάδοι απορριμμάτων με τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά.

Το κόστος των ανωτέρω εργασιών εκτιμάται ότι ανέρχεται μέχρι του ποσού των (5.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ 24 %.

  1. Η προσφορά σας θα γίνει δεκτή έως και9/12/2020κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Ιτέα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,ή με οποιονδήποτε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο τρόπο και θα αξιολογηθεί από τη Λιμενική Επιτροπή Ν. Φωκίδας.
  2. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των (5.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  3. Νόμιμες κρατήσεις κλπ,   βαρύνουν τον ανάδοχο εκτός του Φ.Π.Α. που θα καταβάλλει το Λιμενικό Ταμείο.
  4. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα προσκομίσει με το πέρας της εργασίας τιμολόγιο βάσει της συμφωνηθείσας αμοιβής για την προμήθεια των ως άνω αναφερόμενωνΓια την εξόφλησή του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία (έγκριση πληρωμής τιμολογίου, έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής).
  5. Ο έλεγχος θα γίνεται από τη Λιμενική Επιτροπή, η οποία θα έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης των εργασιών, της αποπομπής και έκπτωσης του αναδόχου, χωρίς καμία αμοιβή ή  αποζημίωση του τελευταίου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 παρακαλούμε μαζί με την οικονομική προσφορά, να υποβάλλετε και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές εταιρείες (ΟΕ & ΕΕ) τους διαχειριστές και για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν. 4412/2016).

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχετε καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.

στ. Αντίγραφο από την αρμόδια ΔΟΥ της βεβαίωσης έναρξης εργασιών στην οποία να είναι εμφανές το αντικείμενο.

Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτούμενες εργασίες μπορείτε να πάρετε από την Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας.

Επικοινωνία μπορείτε να έχετε με το γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στο τηλέφωνο 2265032279 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης στο τηλέφωνο: 6973051216 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: limenikotameiofokidas@gmail.com

Καλείστε όπως εντός της ταχθείσης ημερομηνίας να καταθέσετε στην Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας την προσφορά σας.

Η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου

Ν. Φωκίδας

Αναγνωστάκου Σοφία