Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς / Ετήσια συντήρηση και υποστήριξη του λογισμικού των μηχανογραφικών προγραμμάτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα
Ταχ. Κώδικας: 332 00
Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους
Τηλέφωνο: 2265032279
FAX: 2265034679
E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com

Ιτέα, 24.2.2022
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 225

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας μετά από την 18/2022 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Τ0ΥΟΡ0Θ-5ΝΦ) που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.: 31020/ 18-02-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΠ3ΒΟΡ10-9ΛΘ), προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασιών για την ετήσια συντήρηση και υποστήριξη του λογισμικού των μηχανογραφικών προγραμμάτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας.

Περιεχόμενο Εργασίας – Σύμβασης:
Ετήσια συντήρηση και υποστήριξη του λογισμικού των μηχανογραφικών προγραμμάτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας.

Η εργασία περιλαμβάνει:

1. Τακτικές επισκέψεις για κάθε σοβαρό πρόβλημα και άμεση ανταπόκριση εντός 24/ώρου με επί τόπου παρουσία.

2. Εγκατάσταση κάθε νέας Version καθώς και εργασίες λήψης, αποστολής, αποκατάστασης και επανεγκατάστασης εφαρμογών σε περίπτωση προβλημάτων.

3. Έλεγχος για την καλή λειτουργία των εφαρμογών και προτάσεις για βελτιώσεις των υποδομών μας.

4. Συντήρηση των εφαρμογών & έλεγχος των δεδομένων.

5. Υποστήριξη για εξαγωγή δεδομένων και αποτελεσμάτων.

6. Απλή τροποποίηση ή διόρθωση καταστάσεων.

7. Αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων και έλεγχος.

8. Υποστήριξη του διοικητικού προσωπικού σε θέματα της εφαρμογής, εκπαίδευση, συμβουλές στον τρόπο λειτουργίας, τηλεφωνική και επί τόπου υποστήριξη – απομακρυσμένη διαχείριση.

9. Λογιστική υποστήριξη κ.λ.π.

10. Εγκατάσταση των αναβαθμίσεων των εφαρμογών του οικονομικού συστήματος και του προγράμματος μισθοδοσίας.

11. Όλες οι εγκαταστάσεις θα γίνονται με πλήρη ευθύνη εξειδικευμένου τεχνικού για την ομαλή λειτουργίαΌλες οι εγκαταστάσεις θα γίνονται με πλήρη ευθύνη εξειδικευμένου τεχνικού για την ομαλή λειτουργία

Το κόστος των εργασιών όπως περιγράφονται παραπάνω εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 5.200,00 ευρώ με το ΦΠΑ (24%).

1. Η προσφορά σας θα γίνει δεκτή έως και 02/03/2022 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Ιτέα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή με οποιονδήποτε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο τρόπο και θα αξιολογηθεί από τη Λιμενική Επιτροπή Ν. Φωκίδας.

2. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των (5.200,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .

3. Νόμιμες κρατήσεις κλπ, βαρύνουν τον ανάδοχο εκτός του Φ.Π.Α. που θα καταβάλλει το Λιμενικό Ταμείο.

4. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα προσκομίσει με το πέρας της εργασίας τιμολόγιο βάσει της συμφωνηθείσας αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών των ως άνω αναφερόμενων. Για την εξόφλησή του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία (έγκριση πληρωμής τιμολογίου, έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής).

5. Ο έλεγχος θα γίνεται από τη Λιμενική Επιτροπή, η οποία θα έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης των εργασιών, της αποπομπής και έκπτωσης του αναδόχου, χωρίς καμία αμοιβή ή αποζημίωση του τελευταίου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 παρακαλούμε μαζί με την οικονομική προσφορά, να υποβάλλετε και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές εταιρείες (ΟΕ & ΕΕ) τους διαχειριστές και για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν. 4412/2016).

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνεται, ότι δεν έχετε καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.

στ. Αντίγραφο από την αρμόδια ΔΟΥ της βεβαίωσης έναρξης εργασιών στην οποία να είναι εμφανές το αντικείμενο.

Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτούμενες εργασίες μπορείτε να πάρετε από την Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας. Επικοινωνία μπορείτε να έχετε με το γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στο τηλέφωνο 2265032279 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης στο τηλέφωνο: 6973051216 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: limenikotameiofokidas@gmail.com

Καλείστε όπως εντός της ταχθείσης ημερομηνίας να καταθέσετε στην Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας την προσφορά σας.

Η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας
Αναγνωστάκου Σοφία