Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς / Καθαριότητα της χερσαίας ζώνης λιμένα Ιτέας – Κίρρας αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας για το έτος 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα
Ταχ. Κώδικας: 332 00
Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους
Τηλέφωνο: 2265032279
FAX: 2265034679
E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com

Ιτέα, 24.2.2022
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 224

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας μετά από την 20/2022 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ι03ΟΡ0Θ-ΘΘΒ) που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.: 33939/ 23-02-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6614ΟΡ10-ΨΡ7), προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασιών καθαριότητας της χερσαίας ζώνης λιμένα Ιτέας – Κίρρας αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας για το έτος 2022.

Περιεχόμενο Εργασίας – Σύμβασης:
Παροχή εργασιών καθαριότητας, προκειμένου να παρουσιάζουν ευπρεπισμένη εικόνα οι Λιμένες και εν γένει οι χώροι της χερσαίας ζώνης λιμένα Ιτέας – Κίρρας.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται:

1. Η καθαριότητα, το σκούπισμα, η συλλογή διασκορπισθέντων απορριμμάτων σε όλους τους χώρους της χερσαίας ζώνης Λιμένα Ιτέας, οι  οποίοι βρίσκονται στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας.

2. Το άδειασμα των καλαθιών απορριμμάτων και η αντικατάσταση των σάκων συλλογής.

3. Ο ευπρεπισμός του πρασίνου.

4. Η συλλογή ογκωδών αντικειμένων, όποτε προκύπτει ανάγκη, τα οποία θα εναποτίθεται σε συγκεκριμένους χώρους, οι οποίοι έχουν οριστεί από τον Δήμο Δελφών, μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε υπεύθυνό τους.

5. Κάθε άλλη εργασία απαραίτητη για τον ευπρεπισμό της ανωτέρω περιοχής, σύμφωνα με εντολές γραπτές ή προφορικές του ΛΤ.

Ο εξοπλισμός που απαιτείται (για την εκτέλεση των εργασιών με μέσα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου):

Α. Μηχανές κουρέματος γκαζόν.

Β. Δύο βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά μηχανήματα διαφορετικής ιπποδύναμης.

Γ. Χειροκίνητα εργαλεία διαφόρων ειδών (κλαδευτήρια, φτυάρια, τσουγκράνες κλπ).

Δ. Φορτηγά αυτοκίνητα από 1,00 ton έως 1,5 ton για τη μεταφορά απορριμμάτων και άλλων αντικειμένων.

Ε. Φυσερό για την απομάκρυνση φύλλων.

ΣΤ. Φορητή γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

Ζ. Ηλεκτρικές σκούπες, μηχανή πλυσίματος δαπέδων, μηχανή πλύσης – απόπλυσης υφασμάτων, πιεστικό πλυστικού, σφουγγαρίστρες, σάρωθρα, καρότσια τροχήλατα, σακούλες απορριμμάτων.

Το κόστος των εργασιών όπως περιγράφονται παραπάνω εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 24.800,00 ευρώ με το ΦΠΑ (24%).

1. Η προσφορά σας θα γίνει δεκτή έως και 02/03/2022 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Ιτέα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή με οποιονδήποτε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο τρόπο και θα αξιολογηθεί από τη Λιμενική Επιτροπή Ν. Φωκίδας.

2. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των (24.800,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .

3. Νόμιμες κρατήσεις κλπ, βαρύνουν τον ανάδοχο εκτός του Φ.Π.Α. που θα καταβάλλει το Λιμενικό Ταμείο.

4. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα προσκομίσει με το πέρας της εργασίας τιμολόγιο βάσει της συμφωνηθείσας αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών των ως άνω αναφερόμενων. Για την εξόφλησή του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία (έγκριση πληρωμής τιμολογίου, έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής).

5. Ο έλεγχος θα γίνεται από τη Λιμενική Επιτροπή, η οποία θα έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης των εργασιών, της αποπομπής και έκπτωσης του αναδόχου, χωρίς καμία αμοιβή ή αποζημίωση του τελευταίου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 παρακαλούμε μαζί με την οικονομική προσφορά, να υποβάλλετε και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές εταιρείες (ΟΕ & ΕΕ) τους διαχειριστές και για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν. 4412/2016).

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνεται, ότι δεν έχετε καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.

στ. Αντίγραφο από την αρμόδια ΔΟΥ της βεβαίωσης έναρξης εργασιών στην οποία να είναι εμφανές το αντικείμενο.

Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτούμενες εργασίες μπορείτε να πάρετε από την Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας. Επικοινωνία μπορείτε να έχετε με το γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στο τηλέφωνο 2265032279 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης στο τηλέφωνο: 6973051216 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: limenikotameiofokidas@gmail.com

Καλείστε όπως εντός της ταχθείσης ημερομηνίας να καταθέσετε στην Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας την προσφορά σας.

Η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας
Αναγνωστάκου Σοφία