Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του παραλιακού μετώπου εντός χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ιτέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα
Ταχ. Κώδικας: 332 00
Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους
Τηλέφωνο: 2265032279
FAX: 2265034679
E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com

Ιτέα, 1.6.2022
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 704

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας μετά από την 32/2022 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63Η6ΟΡ0Θ-Ο49)  που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.: 97465/25-05-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω3Ι6ΟΡ10-ΙΔ8), προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασιών για επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του παραλιακού μετώπου εντός χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ιτέας.

Περιεχόμενο Εργασίας- Σύμβασης: 

Οι εργασίες αφορούν επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του παραλιακού μετώπου εντός χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ιτέας.

Συγκεκριμένα οι εργασίες περιλαμβάνουν:

 1. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων (κολώνες)
 2. Αντικατάσταση λαμπτήρων led E27 20W (υλικά και εργασία)
 3. Αντικατάσταση ντουί (υλικά και εργασία)
 4. Έλεγχος υπαρχόντων ακροκιβωτίων ιστών
 5. Αντικατάσταση ακροκιβωτίων με καινούρια
 6. 6.Επισκευή υπαρχόντων ιστών (π.χ. κατεστραμμένα τζάμια, σπασμένο φανάρι, κατεστραμμένος ιστός κλπ)
 7. Έλεγχοι δικτύου μεταξύ φωτιστικών
 8. Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου
 9. Αποξήλωση κατεστραμμένων φωτιστικών ιστών ή πίλλαρ
 10. Επισκευή πίλλαρ
 11. Εργασίες συντήρησης, όπου κριθεί αναγκαίο
 12. Εργασίες έκτακτων βλαβών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Το κόστος των εργασιών όπως περιγράφονται παραπάνω (συν κάποιων που ενδεχομένως δεν έχουν καταγραφεί αλλά κριθούν απαραίτητες να γίνουν από τον ανάδοχο ηλεκτρολόγο) συμπεριλαμβανομένων των εργατικών, μεταφορικών, χρήση μηχανημάτων κτλ ώστε τα ηλεκτρολογικά να παραδοθούν σε πλήρη λειτουργική κατάσταση εκτιμάται ότι ανέρχεται κατά ανώτατο όριο σε (20.000,00) ευρώ με το ΦΠΑ. 

Η προσφορά σας θα γίνει δεκτή έως και Τετάρτη 08/06/2022 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Ιτέα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή με οποιονδήποτε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο τρόπο και θα αξιολογηθεί από τη Λιμενική Επιτροπή Ν. Φωκίδας.

 1. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των (20.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .
 2. Νόμιμες κρατήσεις κλπ,  βαρύνουν τον ανάδοχο εκτός του Φ.Π.Α. που θα καταβάλλει το Λιμενικό Ταμείο. 
 3. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα προσκομίσει με το πέρας της εργασίας τιμολόγιο βάσει της συμφωνηθείσας αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών των ως άνω αναφερόμενων. Για την εξόφλησή του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία (έγκριση πληρωμής τιμολογίου, έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής).
 4. Ο έλεγχος θα γίνεται από τη Λιμενική Επιτροπή, η οποία θα έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης των εργασιών, της αποπομπής και έκπτωσης του αναδόχου, χωρίς καμία αμοιβή ή  αποζημίωση του τελευταίου.    

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 παρακαλούμε μαζί με την οικονομική προσφορά, να υποβάλλετε και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές εταιρείες (ΟΕ & ΕΕ) τους διαχειριστές και για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. 

β. Φορολογική ενημερότητα. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν. 4412/2016).

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016). 

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνεται, ότι δεν έχετε καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

στ. Αντίγραφο από την αρμόδια ΔΟΥ της βεβαίωσης έναρξης εργασιών στην οποία να είναι εμφανές το αντικείμενο. 

   Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτούμενες εργασίες μπορείτε να πάρετε από την Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας.

   Επικοινωνία μπορείτε να έχετε με το γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στο τηλέφωνο 2265032279 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: limenikotameiofokidas@gmail.com 

   Καλείστε όπως εντός της ταχθείσης ημερομηνίας να καταθέσετε στην Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας την προσφορά σας.

Η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας
Αναγνωστάκου Σοφία