Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς / Ανάθεση εργασιών για λογιστική υποστήριξη του Λ.Τ.Ν. Φωκίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα
Ταχ. Κώδικας: 332 00
Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους
Τηλέφωνο: 2265032279
FAX: 2265034679
E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com

Ιτέα, 22.1.2021
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 138

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας μετά από την 11/2021 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΒ2ΦΟΡ0Θ-ΒΤΣ)  που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.: 10492/ 20-01-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 69ΑΓΟΡ10-33Δ), προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασιών για λογιστική υποστήριξη του Λ.Τ.Ν. Φωκίδας.

Περιεχόμενο Εργασίας – Σύμβασης:

Λογιστική / Φοροτεχνική υποστήριξη του Λιμενικού Ταμείου Νομού Φωκίδας

Η εργασία περιλαμβάνει:

 1. Εκτέλεση ενεργειών που απαιτούνται για την παρακολούθηση, την ενημέρωση και την τήρηση μηχανογραφικά κατά την διάρκεια της χρήσης του λογιστικού συστήματος (βιβλίων) του Ταμείου, ήτοι: Έλεγχος όλων των ημερησίων παραστατικών και καταχώρηση αυτών στα μηχανογραφικά βιβλία που τηρούνται για την παρακολούθηση όλων των λογαριασμών (εσόδων-εξόδων) του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας, σύμφωνα με το Λογιστικό Σχέδιο και σε συμφωνία των λογαριασμών τραπέζης.
 2. Εφαρμογή της οικονομικής διαχείρισης (πληρωμές, εντάλματα, βεβαιώσεις και εισπράξεις, παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπ/σμού, έκδοση λοιπών παραστατικών και εφαρμογή Π.Δ. 80/16 κλπ.).
 3. Συμφωνία μισθωτών (πελατών) – προμηθευτών – χρηματικών διαθεσίμων και όλων των λογαριασμών του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου που χρησιμοποιείται.
 4. Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικά μέσω TAXIS net: Α.) Περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. Β.) Εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. Γ.) Οριστικής Δήλωσης Μισθωτών Υπηρεσιών. Δ.) α) Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων. Δ. β) Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ) Δ. γ) -//- ΜΗ Ελευθέρων Επαγγελματιών Ε.) Φορολογικής Δήλωσης του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας. ΣΤ. Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων (Μ.Υ.Φ.) και αποστολή ανά τρίμηνο στο Υ.Ο.
 5. Έκδοση Βεβαιώσεων ελευθέρων επαγγελματιών.
 6. ΕΛ.ΣΤΑΤ.
 7. Ε.ΣΥ.Π.
 8. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός & Αποτελέσματα χρήσης με τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων) 31.12.2020. Έλεγχος – Απογραφή οικονομικών στοιχείων χρήσεως 2020 έτους, προκειμένου να συνταχθεί ο Απολογισμός 2020.
 9. Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
 10. Απόδοση εισφορών, κρατήσεων, φόρου κ.λ.π.
 11. Πληρωμές προς τρίτους.
 12. ΄Εκδοση παραστατικών πληρωμής.
 13. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα λογιστικά, φορολογικά και χρηματοοικονομικά.
 14. Απασχόληση ενός ατόμου, σε καθημερινή βάση με πλήρες ωράριο.

Το κόστος των εργασιών όπως περιγράφονται παραπάνω εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 24.800,00 ευρώ με το ΦΠΑ (24%).

 1. Η προσφορά σας θα γίνει δεκτή έως και 27/01/2021 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Ιτέα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή με οποιονδήποτε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο τρόπο και θα αξιολογηθεί από τη Λιμενική Επιτροπή Ν. Φωκίδας.
 2. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των (24.800,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .
 3. Νόμιμες κρατήσεις κλπ, βαρύνουν τον ανάδοχο εκτός του Φ.Π.Α. που θα καταβάλλει το Λιμενικό Ταμείο.
 4. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα προσκομίσει με το πέρας της εργασίας τιμολόγιο βάσει της συμφωνηθείσας αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών των ως άνω αναφερόμενων. Για την εξόφλησή του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία (έγκριση πληρωμής τιμολογίου, έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής).
 5. Ο έλεγχος θα γίνεται από τη Λιμενική Επιτροπή, η οποία θα έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης των εργασιών, της αποπομπής και έκπτωσης του αναδόχου, χωρίς καμία αμοιβή ή αποζημίωση του τελευταίου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 παρακαλούμε μαζί με την οικονομική προσφορά, να υποβάλλετε και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές εταιρείες (ΟΕ & ΕΕ) τους διαχειριστές και για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν. 4412/2016).

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχετε καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.

στ. Αντίγραφο από την αρμόδια ΔΟΥ της βεβαίωσης έναρξης εργασιών στην οποία να είναι εμφανές το αντικείμενο.

Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτούμενες εργασίες μπορείτε να πάρετε από την Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας.

Επικοινωνία μπορείτε να έχετε με το γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στο τηλέφωνο 2265032279 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης στο τηλέφωνο: 6973051216 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: limenikotameiofokidas@gmail.com

Καλείστε όπως εντός της ταχθείσης ημερομηνίας να καταθέσετε στην Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας την προσφορά σας.

Η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας
Αναγνωστάκου Σοφία